Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

starryeyed
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittlefool littlefool
starryeyed
1780 42b9 390
Reposted fromamatore amatore vialaparisienne laparisienne
starryeyed
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
starryeyed
starryeyed
8374 1d28 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess vialaparisienne laparisienne
starryeyed
6177 035e 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess vialaparisienne laparisienne
starryeyed
3244 16bc 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess vialaparisienne laparisienne
starryeyed
starryeyed
1318 0935 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
starryeyed
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
starryeyed
4116 7b70 390
starryeyed
5699 8a1c 390
Reposted fromalicexxx alicexxx viasimplyfalling simplyfalling
starryeyed
2127 1989 390

People don't notice your mistakes as much as you think.

Reposted fromrewywewy rewywewy viadontforgetme dontforgetme
starryeyed
9576 14ab 390
Reposted fromrol rol viacanthaveitall canthaveitall
starryeyed
starryeyed
W życiu nie chodzi o to, by przeżyć burzę, ale o to, by tańczyć w deszczu.
— "Stokrotki w śniegu" Richard Paul Evans
Reposted fromabsurdlife absurdlife viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl