Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

starryeyed
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
starryeyed
3129 fb2f 390
Reposted fromlaters laters viabadassfromhell badassfromhell

May 24 2017

starryeyed
1003 9472 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
starryeyed
0926 1ec0 390
starryeyed
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viatarczyn tarczyn
starryeyed
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viatarczyn tarczyn
starryeyed
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
Reposted fromgreywolf greywolf viasgrialux3 sgrialux3
starryeyed
5649 3ff1 390
5995 8f41 390
Reposted fromohnina ohnina viasgrialux3 sgrialux3
starryeyed
4523 5333 390
Reposted frommonikawolna monikawolna viasgrialux3 sgrialux3
starryeyed
-Co robisz?
-Palę i słucham deszczu. Chcesz wpaść?
Reposted fromKaoru Kaoru viacarmenluna carmenluna
8165 12ce 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viacarmenluna carmenluna

May 23 2017

5995 8f41 390
Reposted fromohnina ohnina viapureevil pureevil
starryeyed
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
starryeyed
9454 b958 390
starryeyed
3236 6e2c 390
5160 7f6d 390
Reposted fromfreakish freakish viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl